ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM -Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

MADDE 1 – Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneği” kurulmuştur.
Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneği aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Merkez ve Şubeler

MADDE 2 – Derneğin merkezi Ankara’dadır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak genel kurul kararı ile  Derneğin Şubeleri açılabilir.

Amaç ve Çalışma Konuları

MADDE 3 – Derneğin amacı “Çankaya Üniversitesi”nin gelişmesi ve yücelmesi ile mezunlarının çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına etkin katkılarda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı arttırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar ve organizasyonlar yapmak” olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.
3.1) Çankaya Üniversitesi’nin eğitim, bilim ve teknolojik alanda gelişmesi ile kurulmasında öngörülen nitelikleri doğrultusunda yücelmesine ilişkin her türlü desteği sağlamak ve ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

3.2) Çankaya Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi öğrencileri ile mezunlar arasında amaca yönelik bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek,
3.3) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyelerarası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalar yapmak; üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunmak,
3.4) Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal ve mali konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler getirmek ve yardımcı olmak: iş ve meslek yaşantısında yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını meslek alanında yerleştirip geliştirmek,
3.5) Üyeleri arasında spor, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve özendirmek,
3.6) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,
3.7) Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

Çalışma Biçimi

MADDE 4 – Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,
4.1) Tüm mezunların Dernek çatısında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler ile onursal üyeler kaydeder; üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir,
4.2) Çankaya Üniversitesinin ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve Çankaya Üniversitesine yararlı olacak projeler uygular; Çankaya Üniversitesi ile öğretim üyelerinin eğitim ve gelişmelerine ilişkin gereksinimlerini karşılar,
4.3) Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar, başarı ve yoksulluk bursları verir, yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar,
4.4) Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular,
4.5) Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,
4.6) Konutu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
4.7) Amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir,
4.8) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
4.9) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

4.10) Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar

4.11) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..
Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez..

4.12) Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
4.13) Dernek,amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

Dernek Amblemi

MADDE 5 – Derneğin amblemi sarı zemin üzerine ve çerçevesinde turuncu çizgi olan, altıgen içinde beyaz ay yıldız ve diploma simgesi ile bunun üzerinden ve altından geçen ikişerli iki paralel çizgi içerisinde ‘’ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 2002’’ yazılarından oluşan simgedir. Derneğin renkleri sarı-turuncu ve siyahtır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

MADDE 6 – Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
6.1) (18) yaşını bitirmiş, fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip  yeterli ve iyi ünlü olmak,
6.2) Çankaya Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans, iki yıllık Meslek Yüksek Okulu, dört yıllık lisans bölümünden mezun olmak yada son sınıf öğrencisi veya Çankaya Üniversitesi’ nde bir lisansüstü programını tamamlamış olmak,
6.3) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek Üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile ilgili mevzuat  uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.
6.4) Çankaya Üniversitesi mezunu olmayan tam zamanlı öğretim üyeleri ile görevlileri, görevleri devam ettiği sürece Dernek üyeliğine kabul edilebilirler. Ancak Çankaya Üniversitesinde en az (5) yıl süreyle tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ile görevlilerinin üyelikleri ömür boyu devam eder.

Üyelik Türleri

MADDE 7 – Derneğin (2) tür üyeliği vardır.
7.1) ETKİN ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı: yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
7.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, topluma, Çankaya Üniversitesine, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler.
Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve Yıllık ödenti alınmaz.

Üyelik İşlemleri

MADDE 8 – Dernek Üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni yazılı yada elektronik ortamda doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
8.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir Komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı yada elektronik ortamda bildirir.
8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Ödentinin tamamı alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.
8.4) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

Üyelikten ayrılma

MADDE 9 – Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve katıma payları alınır.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 10 – Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır.
10.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak,
10.2) Üst üste üç bütçe yılına ait üyelik aidatını süresi içinde ödemeyenler,
10.3) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

MADDE 11 – Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştıma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Organlar

MADDE 12 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetleme Kurulu
12.4) Disiplin Kurulu

Genel Kurul

MADDE 13 – Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Şubat ayında toplanır ve Etkin üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yerde çalışmalarına başlar.

Genel Kurul Çalışma Yöntemleri

MADDE 14 –Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
14.1) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Etkin Üyeleri Çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
14.2  Genel Kurula katılacak üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir.
14.3  İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden  fazla olamaz.
14.4   Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de  belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç  altı  ay içinde yapılması zorunludur.
14.5) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

MADDE 15 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
15.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Oy Sayıcısı seçilir.
15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
15.5) Genel Kurulda karar yetersayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak anatüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 16 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
16.1) Dernek üye sayısının (1/5)’inin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
16.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
16.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır ve olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
17.1) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
17.2) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,
17.3) Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla liste esasına göre seçmek,
17.4) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
17.5) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
17.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikler hakkında karar almak,
17.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,
17.8) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
17.9) Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,
17.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
17.11) Gerekli diğer konularda karar vermek,
17.12) Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek

Yönetim Kurulu

MADDE 18 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
18.1) Yönetim Kurulu, (2) iki yıllık süre için seçilmiş (8) asil ve (5) yedek üyeden oluşur.
18.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

MADDE 19 – Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman ile Dernek hizmet konuları ile ilgili Koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.
19.2) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
19.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
19.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 20 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
20.2) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,
20.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
20.4) Geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,
20.5) Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak “Disiplin Komitesi”nin araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,
20.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
20.7) Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
20.8) Derneğin Yönetsel ve mali işlerini yönetecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
20.9) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
20.10) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
20.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve ani biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.

Denetleme Kurulu ve İç Denetim

MADDE 21 – Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla iki (2) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur
21.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
21.3) Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (3)’

21.4) Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Disiplin Kurulu ve Ortak hükümler

MADDE 22 –Disiplin Kurulu, Çankaya Üniversitesi nezdinde saygınlığı sorgulanmayan üyeler arasından Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen  üç (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında görev bölümü yapar ve bir Başkan belirler.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için Dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla olağan olarak, ihtiyaç halinde her zaman olağanüstü olarak toplanır.
Disiplin Kurulu kararlarında toplantı yeter sayısı iki (3)’dür ve her üye kendi adına oy kullanabilir.

Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından gönderilen disiplin dosyalarını araştırmak ve incelemek,
İnceleme sonucunda dosya hakkında disiplin soruşturmasına açılıp açılmayacağına dair  karar vermek,
Soruşturmaya açılmasına karar verilen dosyalara konu olan tarafların savunmalarını ve iddialarını yazılı olarak istemek,
Soruşturmanın nihai aşamasında tarafların sözlü savunmaları almak,
Sözlü savunmaların alımından en geç bir ay içinde alacağı kararları ve verilecek cezaları tavsiye niteliğinde  yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunmak,
Dernek organlarındaki toplantılarına mazeretsiz  olarak üst üste üç kez katılmayan üyeler hakkında soruşturma açmak,
Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarında dernek tüzüğüne, dernek disiplin yönetmeliğine aykırı davranan üyeleri soruşturmak.

Ortak Hükümler

Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

IV.BÖLÜM – Şubeler

Şubelerin Kuruluşu

MADDE 23 – Genel kurul kararı ile şube açılabilecek yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir.
Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

Hukuksal Durum

MADDE 24 – Şubeler, yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanı içerisinde Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek örgütüdür.

Şubelerin Organları ile görev ve yetkileri

MADDE 25 – Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
25.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile her yıl olağan olarak ve merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur.
25.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla (2) yıl için seçilen (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur.
25.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda açık oyla (2) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek Denetçiden oluşur.
25.4) Toplantı ilkeleri ile Görev ve Yetkiler: Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri ile görev ve yetkileri; Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün (III. Bölüm-Yönetim Hükümleri) benzer olarak uygulanır.
25.5) Şube Üyeleri Hakları: Şube üyeliği Dernek Etkin Üyeliği niteliğinde olup, Dernek Genel Kurulu toplantısına katılmak, seçmek ve seçilmek hakkını içerir.
25.6) Temsil: Şubeler, Dernek Genel Kurulu toplantılarınada Şube Yönetim Kurulu aracılığı ile temsil edilirler.
25.7) Uygulama ve İlişkiler: Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulama ilkeleri ile merkez ve şube ilişkilerine ilişkin hükümler “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

V.BÖLÜM – Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

MADDE 26 – Derneğin Çalışma Dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.
Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcanmaya ilişkin belgeler kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelir Kaynakları-Giriş ve Yıllık Ödentilerin Belirlenme Şekli ve Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 27 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

27.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen Etkin Üyeler için öngörülen tutardır. Giriş ve yıllık ödenti her yıl yönetim kurulunca belirlenir
27.2) Yıllık Ödenti (Aidat): Etkin Üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
27.3) Yararlanma Payı: Üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler olup her Çalışma Dönemi Bütçesine konulan tutardır.
27.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri,
27.5) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler,
27.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
27.7) Ortaklıklar, şirketler, kooperatifler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
27.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
27.9) Diğer gelirler
27.10) Derneğin Borçlanma Usulleri  
Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı gereğince, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla borçlanabilir.

 

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler

MADDE 28 – Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
28.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık ödenti, Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.
28.2) Yıllık ödenti, Yararlanma Payı ve Katılma Payı ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz yada kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
28.3) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
28.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz ya da gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
28.5) Alındı Belgesi ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, beş yıldır.

Defterler

MADDE 29 –Dernek, İlgili defter ve kayıtları, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ve 31 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği”nin   ilgili madde hükümlerine uygun şekilde  tutar.

Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

VI. BÖLÜM – Genel Hükümler

Taşınmaz mal edinme

MADDE 30 – Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

İktisadi işletmeler

MADDE 31 – Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statü­sünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı ko­nusu,  işletmenin çalışma konuları, işletmenin yöne­tim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin so­rumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hü­kümler yer alır.
Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil ta­ri­hinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Ana Tüzük Değişikliği

MADDE 32 – Dernek  Ana tüzüğü  Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi  şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak   toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak  tüzüğün değiştirilme  ve Yönetmeliğin  onaylanmasına  ilişkin  Genel Kurul kararları, toplantıya  katılanların 2/3  çoğunluğu  ile  alınır.

Derneğin dağılması

MADDE 33 – (29.03.2003) Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.
İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.
Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilir.

 

Yönetmelikler

MADDE 34 – Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Hüküm Eksikliği

MADDE 35 – Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Ana Tüzük değişiklikleri, 25.10.2009 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 37 – Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.